Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene Gegevens van Eek Installatietechniek te Enschede
KvK nr.: 68842457
Btw nr.: NL 857614848B01

Rabobank,
Rekeningnummer: 153124644
IBAN: NL70RABO0153124644
BIC: RABONL2U

T.n.v. Eek Installatietechniek

Algemene Voorwaarden van Eek Installatietechniek Enschede
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede
 
Artikel 1. Toepasbaarheid
Deze Algemene Voorwaarden van Eek Installatietechniek zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten inzake het verrichten door Eek Installatietechniek van levering van zaken, diensten of werkzaamheden, tenzij tussen Eek Installatietechniek en opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever worden door Eek Installatietechniek niet aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door Eek Installatietechniek schriftelijk is bevestigd.
 
Artikel 2. Algemeen
1. Al onze offertes, afspraken en orderbevestigingen zijn, tenzij Eek Installatietechniek schriftelijk anders vermeldt, vrijblijvend, mede wat betreft de kortingen.
2. Vermelding van prijzen, afbeeldingen, afmetingen en gewichten in al onze publicatie vormen en bijlagen zijn vrijblijvend en bedoeld om een algemene voorstelling en indruk te geven van onze zaken. Tevens behoudt Eek Installatietechniek zich het recht voor veranderingen aan te brengen en is niet aansprakelijk voor kennelijke druk-, schrijffouten en vergissingen.
3. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van opdrachten en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van welke communicatievorm dan ook in het verkeer tussen opdrachtgever en Eek Installatietechniek, zowel als tussen Eek Installatietechniek en derden, voor zover betrekking hebbende op de relatie met opdrachtgever, is Eek Installatietechniek niet aansprakelijk. Alle zendingen aan of door Eek Installatietechniek van of aan opdrachtgever of derden ten behoeve van opdrachtgever geschieden voor rekening en risico van deze laatste. Tenzij opdrachtgever een bepaald communicatiemiddel of een bepaalde wijze van verzending verlangt, is Eek Installatietechniek vrij in haar keuze.
 
Artikel 3. Prijs
Alle zaken worden berekend tegen prijzen geldend op de dag van verzending, ongeacht gevraagde of bevestigde tijden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Betaling
1. Indien het bij een bestelling gekochte bij gedeelten wordt geleverd, gelden deze voorwaarden voor elk geleverd gedeelte op zich.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan zich op schuldvergelijking of opschorting te beroepen.
3a Alle betalingen voor artikelen die u d.m.v. de webshop heeft besteld dienen vooraf betaald te worden. Dit kunt u doen d.m.v. Ideal of door vooraf het totaal bedrag over te maken naar rekening nummer NL70RABO0153124644 t.n.v. Eek Installatietechniek.
3b Opdrachten voor klussen tot een bedrag van 2500 euro inclusief btw dienen betaald te worden wanneer de klus afgerond is. Dit kunt u doen d.m.v. Rabo Smartpin. De Smartpin zal de installateur mee nemen naar de opdrachtgever.
3c Voor opdrachten boven 2500 euro inclusief btw dienen alle materialen en/of 50 procent van het totaal bedrag worden aanbetaald. Dit dient voordat de eerste werkdag start betaald te zijn. Op de helft van de opdracht de volgende 40% tenzij anders overeengekomen en de laatste 10% na oplevering en akkoord werkzaamheden. Hiervoor sturen we geen rekening, de offerte kunt u hiervoor gebruiken. De factuur sturen we aan het einde van alle werkzaamheden.
4. Indien anders is overeengekomen zoals in 3a 3b of 3c dan geld het volgende. Betaling dient te geschieden binnen de overeengekomen periode. In geval betaling van een bedrag niet binnen overeengekomen periode heeft plaatsgevonden alsmede in geval opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, een schuld saneringsregeling overeenkomstig de faillissementswet heeft aangevraagd, tot gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf overgaat of gedeeltelijk - al dan niet tot zekerheid - zijn bedrijf overdraagt waaronder begrepen overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, zijn alle vorderingen die Eek Installatietechniek op opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar.
In geval opdrachtgever niet binnen 7 dagen na factuurdatum betaalt, is hij, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, en kan Eek Installatietechniek zijn vordering uit handen geven. (Dit rentepercentage kan ter beoordeling van ons verhoogd of verlaagd worden.)
In geval van niet tijdige betaling van de herinnering factuur zal er een aanmaning verstuurd worden waarbij administratie en aanmaning kosten in rekening gebracht worden ter hoogte van 45 euro.
Bij buitengerechtelijke incassokosten is opdrachtgever naast het openstaande bedrag en de rente, incassokosten verschuldigd; gehoudenheid blijkt uit het enkele feit van de aanschrijving van opdrachtgever door de derde incasseerder; de incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 100.-
Bij gerechtelijke incasso, waaronder begrepen faillissementsaanvrage of aanvrage van (voorlopige) surseance van betaling of van een schuld saneringsregeling, blijft opdrachtgever naast de gerechtelijke kosten de incassokosten en vermelde rente verschuldigd; in dit geval bedragen de incassokosten 20% an de hoofdsom, met een minimum van € 150,-
5. Alleen die betalingen zijn geldig, die gedaan zijn aan ons of aan de door ons daartoe schriftelijk gemachtigde.
De betalingen dienen te geschieden op een door Eek Installatietechniek te bepalen wijze. 

6. Indien er sprake is van meerwerk en/of extra materialen dan dient dit te worden geaccordeerd en het meerwerk en/of extra materialen boven 250 euro incl. btw dient d.m.v. Rabo Smartpin te worden betaald op de dag na het accorderen. De Smartpin zal de installateur mee nemen naar de opdrachtgever. Bedragen tot 250 euro incl. btw kunt u betalen wanneer de eindfactuur wordt verstuurd. 
 
Artikel 5. Levering
1. Eek Installatietechniek is te allen tijde, ook alvorens tot levering over te gaan, gerechtigd van opdrachtgever te eisen en opdrachtgever heeft dienovereenkomstig de verplichting, dat hij ons een naar ons oordeel voldoende zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Weigering om de verlangde zekerheid te stellen geeft ons het recht om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Eek Installatietechniek tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd ons recht op schadevergoeding.
2. Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de leveranties, diensten of werkzaamheden verricht moeten zijn.
Deze termijn gaat eerst in nadat de technische bijzonderheden zijn opgelost.
Alle door ons genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan ons bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden.
3. Eek Installatietechniek heeft aan haar leveringsplicht voldaan, indien Eek Installatietechniek de zaken eenmaal aan opdrachtgever heeft aangeboden.
Ons aangetekend schrijven behelzende deze aanbieding, respectievelijk het rapport van de vervoerder behelzende de weigering van acceptatie, strekt tot volledig bewijs van het aanbod tot leverantie. In dit geval zijn de kosten van opslag en andere noodzakelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.
4. Indien gekocht is op afroep is opdrachtgever verplicht de gekochte zaken binnen de gestelde tijd af te roepen.
Indien na afloop van de termijn de zaken niet zijn afgeroepen, is Eek Installatietechniek gerechtigd de niet afgeroepen zaken zonder meer aan opdrachtgever te leveren.
5. Zaken worden door ons verzonden voor rekening en risico van opdrachtgever, tenzij dit risico door ons verzekerd is.
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Zolang opdrachtgever hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst verschuldigd is niet volledig heeft betaald, blijven alle geleverde zaken ons eigendom.
De opdrachtgever is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is verplicht deze zaken als kenbaar eigendom van ons op te slaan, alsmede mist opdrachtgever het recht deze zaken aan derden af te staan of in pand te geven, te belenen, of uit de ruimten waarin zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom en eventueel daarbij komende rente en kosten betaald zijn.
Eek Installatietechniek is bevoegd de zaken terug te nemen onverminderd de verplichting van opdrachtgever ons onze schade te vergoeden.

Artikel 7. Reclames en annuleringen
1. Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde zaken, diensten of werkzaamheden voor zover door ons verricht, moeten door opdrachtgever op straffe van verval van zijn aanspraken jegens ons, bij brief aangetekend met bericht van ontvangst worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der zaken of binnen 8 dagen na uitvoering der dienstverlening of werkzaamheden, een en ander indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is; Eek Installatietechniek is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.
2. Opdrachtgever is verplicht ons in de gelegenheid te stellen de gebreken op te nemen.
3. Schade door weersinvloeden, onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor zaken sluit elke reclame uit.
4. Ingeval een reclame gegrond wordt bevonden heeft Eek Installatietechniek de keuze op zijn kosten de gebreken te herstellen of vervangende zaken te leveren dan wel zaken terug te nemen onder toezending van een creditnota aan opdrachtgever. Eek Installatietechniek is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die opdrachtgever direct of indirect mocht lijden. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden voortspruitende uit gebreken der zaken.
5. Reclames die door ons niet worden aanvaard, ontheffen opdrachtgever in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen.
6. Onze garantie strekt nimmer verder dan de garantie die onze leverancier, fabrikant of importeur aan ons verstrekt; zij beloopt in geen geval meer dan het factuurbedrag.

7. Retourvoorwaarden
a. Opdrachtgever is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering.
b. Reclames ter zake van zaken die door of namens opdrachtgever bij Eek Installatietechniek worden afgehaald, dienen op straffe van verval bij het afhalen ingediend te worden.
c. Opdrachtgever is verplicht ter zake van elke retourzending overleg te plegen met een verkoop medewerker van Eek Installatietechniek . Opdrachtgever is eveneens verplicht ter zake van elke retourzending lever-, order- of factuurdatum aan Eek Installatietechniek op te geven.
d. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@eekinstallatietechniek.nl Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. In alle gevallen geldt dat de producten schoon, ongemonteerd en (indien redelijkerwijs mogelijk) in de originele verpakking moeten zitten.
d. Door Eek Installatietechniek worden uitsluitend zaken teruggenomen onder toezending van een creditnota aan opdrachtgever indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- tussen de datum van levering en terug ontvangst zijn niet meer dan 30 dagen verstreken;
- de reclame is door Zonnepanelen-voordelig gegrond bevonden, hetgeen uitsluitend blijkt uit een door Zonnepanelen-voordelig aan opdrachtgever toegezonden creditnota.
- De credit kosten bestaande uit betaling kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.  
Deze gefixeerde kosten zijn uitsluitend toepassing ingeval de zaken door Eek Installatietechniek teruggenomen kunnen worden in het kader van een regulier transport/reguliere levering; ingeval door Eek Installatietechniek  een speciaal transport zal moeten worden ingezet hetgeen uitsluitend aan haar te beoordelen valt, dan zullen door Eek Installatietechniek de meerdere kosten dan de gefixeerde kosten bij opdrachtgever in rekening kunnen worden gebracht.
e. In afwijking van het bepaalde in sub d. geldt voor zaken die niet overeenkomstig de specificatie zijn afgeleverd of voor verpakte zaken die beschadigd zijn (af)geleverd, dat Eek Installatietechniek uitsluitend verplicht is deze zaken terug te nemen onder toezending van een creditnota aan opdrachtgever, mits tussen de datum van (af)levering en terug ontvangst niet meer dan 7 dagen zijn verstreken. De onvoorwaardelijke terugneming door Eek Installatietechniek blijkt uitsluitend uit een door haar aan opdrachtgever verzonden creditnota.
f. Voor zaken die in verband met een aanspraak op garantie aan Eek Installatietechniek worden teruggezonden, geldt het bepaalde in artikel 7 lid 6.

8. Annuleringsvoorwaarden
a: De opdracht tot levering van een zaak die behoort tot het voorraad assortiment van Eek Installatietechniek kan tot één werkdag vóór de levering kosteloos worden geannuleerd en kan nog op de werkdag vóór de levering uitsluitend tegen betaling van de kosten worden geannuleerd. Deze kosten worden gefixeerd op € 25,- per geannuleerde opdracht / per geannuleerde levering. De annulering dient te geschieden bij de Afdeling Verkoop.
b. De opdracht tot levering van een zaak die niet tot het voorraad assortiment van Eek Installatietechniek behoort kan uitsluitend onder de volgende voorwaarden geannuleerd worden:
- de annulering geschiedt kosteloos indien de annulering door Eek Installatietechniek is ontvangen binnen een termijn van twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst door Eek Installatietechniek van de opdracht tot levering
- ingeval de annulering niet binnen de hiervoor genoemde termijn is geschied, kan de annulering door Eek Installatietechniek worden geweigerd zonder opgave van redenen; ingeval de annulering wel door Eek Installatietechniek wordt aanvaard, dan geschiedt deze aanvaarding tegen betaling door opdrachtgever van een bijdrage in de annuleringskosten. Deze bijdrage wordt als volgt gefixeerd: een minimum van € 25,- per geannuleerde opdracht/geannuleerde levering vermeerderd met de (eventueel) door de leverancier aan Eek Installatietechniek in rekening gebrachte kosten. Wanneer er specials besteld zijn worden de annuleringskosten gefixeerd op 65% van de totaal som.
 
Artikel 8. Aansprakelijkheid; vrijwaring
Verkoop en levering van zaken alsmede dienstverlening en verrichting van werkzaamheden geschieden slechts onder de uitdrukkelijke bepaling, dat Eek Installatietechniek voor welke schade ook in geen enkel opzicht aansprakelijk zal zijn en dat opdrachtgever Eek Installatietechniek vrijwaart tegen elke schade en aansprakelijkheid jegens derden.
Deze uitsluiting geldt ook voor opzet of bewuste roekeloosheid van personen van wie Eek Installatietechniek zich bedient bij de uitvoering van de overeenkomst.
Opdrachtgever is gehouden Eek Installatietechniek te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten.
 
Artikel 9. Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van ons onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van deze overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niets reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werklieden uitsluiting, transport moeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Eek Installatietechniek, van onze leverancier, van onze fabrikant of van onze importeur.
 
Artikel 10. Opschorting en ontbinding
1. Ingeval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is Eek Installatietechniek gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Eek Installatietechniek tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de ons toekomende rechten.
Gedurende de opschorting is Eek Installatietechniek bevoegd en aan het einde daarvan is Eek Installatietechniek gehouden te kiezen voor uitvoering of voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
2. Zowel ingeval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 1 is Eek Installatietechniek gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst reeds geleverde zaken, diensten of werkzaamheden.
Ingeval van ontbinding krachtens lid 1 is opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige zin verschuldigde de daarin begrepen zaken tot zich te nemen bij gebreke waarvan Eek Installatietechniek bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
3. Indien opdrachtgever toerekenbaar tekort schiet in enige verplichting die voor hem uit de met ons gesloten overeenkomst of een uit daarmee in verband staande overeenkomst voortvloeit, dan wel ingeval goede grond bestaat voor vrees dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens ons te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, (voorlopige) schuldsanering, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke liquidatie van zijn bedrijf of gedeeltelijke overdracht - al dan niet tot zekerheid - van zijn bedrijf, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is Eek Installatietechniek gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Eek Installatietechniek tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zullen zijn en onverminderd de ons verder toekomende rechten. Gedurende deze opschorting is Eek Installatietechniek bevoegd en aan het einde daarvan is Eek Installatietechniek gehouden te kiezen voor uitvoering of voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
4. Ingeval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, en is opdrachtgever gehouden om al het verschuldigde te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan Eek Installatietechniek bevoegd is deze zaken voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan dan wel voor diens rekening te verkopen.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.
 
Artikel 11. Bevoegde rechter
Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing. Ten aanzien van alle geschillen die tussen opdrachtgever en ons mochten rijzen is de Rechter te Almelo bevoegd met dien verstande dat Eek Installatietechniek ook het recht hebben opdrachtgever voor de bevoegde Rechter van diens woonplaats te dagvaarden.
 
Vastgesteld op 01/01/2008

J.B.Eektimmerman
Algemeen Directeur

Retourbeleid

Hier kunt u uw retourbeleid te beschrijven.